ՔԱՆԻ՞Ս ՔԱՆԻ՞ՑՍ. πόσον, -σα; quantum, -ta, quoties? Քանի՞ անգամ, ո՞րչափ եւս առաւել. քանի անգամ աւելի.

Յիշեսցո՛ւք, թէ զի՞նչ եւ քանի՛ս մեղաք նմա, եւ ի նմանէ քանի՛ս բարեգործեցաք. եւ սիրեսցո՛ւք զնա. (Ոսկ. գծ.։)

Քանի՞ցս արդեօք մեզ պարտ է պարկեշտութիւն ցուցանել. (Շ. մտթ.։)

adv.

ՔԱՆԻ՞ՑՍ անգամ. մ. ποσάκις; quoties? Ո՞րչափ անգամ. ի քանի՞ նուագս. քանի՞ անգամ.

Քանի՞ցս անգամ երդմնեցուցի զքեզ։ Քանի՞ցս անգամ քեզ վասն նոցա, ա՛յ թշուառ, պատուէր տուեալէ։ Տէր, քան՞ցս անգամ, թշուառ, պատուէր տուեալէ։ Տէր, քանի՞ցս անգամ, թէ մեղիցէ ինձ եղբայր իմ, եւ թողից նմա։ Քանի՞ցս անգամ կամեցայ ժողովել. եւ կամեցարուք. եւ այլն։

Կամ առանց հարցման. ὀσάκις quotiescumque Ցորչափ. քանի՛ցս եւ. քանի՛ որ, քանի անգամ որ.

Զայս տրարէ՛ք, քանիցս անգամ թէ ըմպիցէք, առ իմոյ յիշատակի։ Քանիցս անգամ թէ ուտիցէք զհացս զայս եւ զբաժակս ըմպիցէք, զմահն տեառն պատմեցէ՛ք։ Ունին իշխանութիւն, քանիցս անգամ եւ կամիցին.եւ այլն։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Որքանիցս անգամ

Voir tout