adj.

well disciplined, educated, instructed, versed or exercised.

adj.

Քաջ կրթեալ. վարժ. փոյթ.

Եւ որ յ՛ արութեանն էին քաջակիրթք, նախանձու վառէ. (Սկեւռ. ի լմբ.։)