adj.

Համարձակ յոյժ. անաչառ.

Դիոդինէսն այն այնպէս գոլով՝ վայելչապէս քաջահամարձակ էր (կամ քաջահամարձակէր), եւ յանդիմանէր զամենայն մարդ. (Նոննոս.։)