s.

εὑταξία rectus ordo. Գեղեցիկ արկուած եւ չարակարգութիւն, դիրք.

Զանցցես զաստեղօք՝ զքաջարկութեամբ նոցա. (Բրս. երրորդ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif քաջարկութիւն քաջարկութիւնք
accusatif քաջարկութիւն քաջարկութիւնս
génitif քաջարկութեան քաջարկութեանց
locatif քաջարկութեան քաջարկութիւնս
datif քաջարկութեան քաջարկութեանց
ablatif քաջարկութենէ քաջարկութեանց
instrumental քաջարկութեամբ քաջարկութեամբք