adj.

well boiled, overheated.

adj.

Քաջ եռացեալ կամ եռացուցեալ. աղէկ խայնամիշ եղած, տաք տաք.

Զկապարն հալեալ եւ քաջեռաց, որով եւ խորովեցան եւ քաջեռաց, որով եւ խորովեցան եւ այլն. (Վրդն. լս.։)