cf. ՔԱՋԱՓԱՅԼ.

Սա ոչինչ ըստ սակի հօրն քաջնափայլ փառաց պերճապայծառ գործ արութեան ցուցեալ։ Ըստ արժանի քաջնափայլ պերճութեան եւ առաքինազարդ կրօնից ձերոց. (Յհ. կթ.։)