ՔԱՋՈԼՈՐԱԿԻ ՔԱՋՈԼՈՐԱՊԷՍ. εὑτόνως, συντόνως vehmenter, acriter. Քաջ ոլորմամբ եւ շեշտմամբ ձայնի. քաջահնչող ձայնիւ. կենդանի եւ ազգոյ հնչմամբ. ուժգնակի.

Զողբերգութիւն դիւցազնաբար վերծանեսցուք ... եւ զտաղն՝ քաջոլորակի՛. (Թր. քեր.։)

Քաջոլորակի տղ ասի հոմերականն, յորժամ յարմար բանիւք եւ որորակօք բերիցէ եւ զչափն։ Եւ զտաղն վերառնու քաջոլորակի դիմօք ի դէպ եղելոցն. (Երզն. քեր.)

Յորժամ յոմանս յուսմունս հասցի քաջոլորապէս, մաշեսցի. (Պղատ. տիմ.։)