adj.

Ի չորից յարուցեալ՝ բարձեալ, կամ լծեալ.

Ի վերայ կառաց անցեալ նստէր ի տախտակս քառայարոյցս այծից. (Փիլ. լիւս.։)

Տախտակ քառայարոյց. որ ի չորս փայտից վերայ էր եդեալ, եւ այծն ի վերայ խաղայր ... եւ կամ կառք էր լծեալ եւ այլն. (Լծ. փիլ.։)