adj.

ՔԱՌԱՌԱՋ ՔԱՌԱՌԱՋԵԱՅ. Որոյ են չորք առաջք. բաժանեալ ի չորս առաջս կամ ի թեւս եւ յանկիւնս.

Յեդեմաբուղխ աղբերէն յառաջեալք՝ ըստ քառառաջ վտակացն յարձակման։ Գնդին միայնոյ թիւ քառառաջ ըստ եզակացն ի սմա. (Երզն. լս.։ Տաղ.։)

Ի քառառաջս (կամ ի քառ առաջս) նոքօք՝ պճնեալ պաճուճեաց. (Նար. խչ.։)

Էր անդ բնաբար վէմ հաստատեալ իբր քառառաջ. (Եպիփ. ծն.։)

Քառառաջեայ (կամ քառակերպեան) աթոռ խաչիս է բազմական. (Շ. ոտ. բարձր.։)

Սրովբէատիպ քառառաջեայ չորեքկերպեան անօթս խաչիս. (Նար. խչ.։)