adj. s.

ՔԱՌԱՍՆԵԿԻ ՔԱՌԱՍՆԵԿԻՆ. Նոյն ընդ Քառասնեակ, կամ հոլովականն նորա.

Ի լրումն քառասնեկի աւուրցն վերացաւ յերկինս։ Ի լրման քառասնեկի աւուրն. (Շ. ընդհ.։ Նչ. եզեկ.։)

Այսօր օրհնութիւն յամենեցունց՝ պսակողին զձեզ, զձեզ քառասնեկին, եւ այլն. (Տաղ.։)