adj. s.

Քառասնորդք. (վրիպակս գրի եւ Քառասներրեակ).

Զփրկչին երիցս քառասներկօք յանդիման առնել զմեզ Աստուածոյ նշանակէր ... Եւ այսպէս երիւք քառասներեկօք յերիս ծնունդս մեր, եւ այլն. (Արշ.։)

Կոչի առաջաւորք, զի առաջաւոր է քառասներեկին ... ի պահս քառասներեկին։ Երկրորդ քառասներեակն սկիզբն առնու յերկրորդ շաբաթու երկշաբաթոյն. (Կամրջ.։ Ճ. ՟Բ.։)