adj.

Ունօղ զոստս քառասուն. քառասնաշառաւիղ. քառասնաջով.

Այսօր ժողովեալքս ընդ քառասնոստ ծառիւս այս ի ժամանակիս ապաշխարութեան։ Զարդարեցաւ ծառն քառասնոստ ամենայն ծաղկօք. (Թէոփիլ. ՟խ. մկ.։)