adj.

fortieth;

s.

—ք, lent.

adj. s.

ՔԱՌԱՍՆՈՐԴ ՔԱՌԱՍՆՈՐԴՔ դաց. cf. ՔԱՌԱՍՆԵՐՈՐԴ, ՔԱՌԱՍՆԵՐՈՐԴՔ.

Յամին քառասնորդի սիկոնացւոց թագաւորեաց։ Ի քառասնորդի եօթներորդի ողոմպիադին. (Եւս. քր. ՟Ա։)

Հանել ի գլուխ զսուրբ քառասնոմրդսն։ Քառասնորդացն պահոց։ Պահոցն քառասնորդաց աւուրք. (Արծր. ՟Գ. 5։ Փարպ.։ Շ. ընդհանր.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Քառասնորդական

Voir tout