adj.

Ի քարէ բղխեալ

Նմա տաշտ՝ ձեռին իւրոյ ափ հանդիպեալ էր, եւ գինի ուրախութեան՝ քարաբուղխ յըստեկ ջուրն. (Բաբիղ. յհ. մկ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Շաքարաբուղխ

Voir tout