s.

acidity, sourness.

s.

Իսկութիւն քացախոյ, եւ քացախումն.

Հերձուած քացախութան չարութեան ոչ զանգեցաւ. (Երզն. լս.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif քացախութիւն քացախութիւնք
accusatif քացախութիւն քացախութիւնս
génitif քացախութեան քացախութեանց
locatif քացախութեան քացախութիւնս
datif քացախութեան քացախութեանց
ablatif քացախութենէ քացախութեանց
instrumental քացախութեամբ քացախութեամբք