s.

astrological trifles.

adj.

Ուրուական իրք մտացածինք ըստ քաղդեայց.

Ընդ սիրտ երկրիս գետք հրաշից, քաւդից, եւ ջրոց խաղացեալ լինին ընդ ամենայն երակս. (Տօնակ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Քաւդեայ, դէից

Քաւդէական

Քաւդէութիւն, ութեան

Voir tout