s.

scraper;
rasp, grater, eraser;
rake;
plane;
planer, polisher;
iron-harrows, combs or hooks of iron, instruments of torture;
— ձիոց, currycomb;
— շաքարի, sugar-rasp.

s.

որ եւ ՔԵՐՈՑ. Գործիքերելոյ, եւ տանջելոյ քերանօք.

Ետ հրաման քերել զկողս նորա երկաթի քերչօք։ Քերել երկաթի քերչօք. (Ագաթ.։ Ճ. ՟Բ.։)

Պղնձի քերչօք քերեցին զկողսն. (Հ. կիլիկ.։)