s.

scratching, scraping;
excoriation.

s.

Քերելն, իլն.

Քերմամբ մորթոցլ սրբոցն անձին, բորըք մեղացն իմ քերեսցին. (Յիսուս որդի.։)

Նախ ի քերումն զսուբն ածին ի կախաղանի. (Լմբ. տաղ ի գէորգ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif քերումն քերմունք
accusatif քերումն քերմունս
génitif քերման քերմանց
locatif քերման քերմունս
datif քերման քերմանց
ablatif քերմանէ քերմանց
instrumental քերմամբ քերմամբք