s.

ՔԵՔՈՒՐՏ կամ ՔԵՔՈՒՐԴ. Զգայռումն. վերբերումն. կերածին կուրդ կուրդ վեր տալը.

Ոչ մարսելոյ նշան է զյաճախ քերքուրտս հանել. (Բժշկարան.։)