s.

ՔԹԱՆՈՑ եւ ՔԹՈՑԱՆԻ կամ ՔԹՈՑՆԻ. Քամոցն ձիթոյ՝ թերեւս ի ձեւ հիւսուածոյ քթոցի կամ կթոցի, այսինքն կողովոյ, զամբիւղի.

Զաղցածդ ի դաշտեր ջուր, եւ դի՛ր ի քթոցնին. (Վստկ.։)