s.

sleepiness, drowsiness, lethargy;
— մահաքուն, trance, lethargic sleep.

s.

Քնեայ կամ քնէած գոլն. քնասիրութիւն. թմբրութիւն.

Ո՛ քնէութիւն մահաքուն. (Մծբ. ՟Ժ՟Թ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif քնէութիւն քնէութիւնք
accusatif քնէութիւն քնէութիւնս
génitif քնէութեան քնէութեանց
locatif քնէութեան քնէութիւնս
datif քնէութեան քնէութեանց
ablatif քնէութենէ քնէութեանց
instrumental քնէութեամբ քնէութեամբք