s.

Սքողումն. քօղարկութիւն. քօղ. ծածկոյթ.

անայք պատուականք ի հարկանէ կարօտութեանն զքօղումն ի գլխոց մերկացեալք՝ մուրացիկ շրջէին. (Յհ. կթ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif քողումն քողմունք
accusatif քողումն քողմունս
génitif քողման քողմանց
locatif քողման քողմունս
datif քողման քողմանց
ablatif քողմանէ քողմանց
instrumental քողմամբ քողմամբք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Նքողումն, ման

Սքողումն, ման

Voir tout