adj.

done, produced by thee.

adj.

Ի քէն նիւթեալ. կամ նիւթ. քոյին մարմնոյ եղեալ.

Իբրեւ այն թէ՝ ես ինքն եղեր ճշմարտիւ ... Պատարագեալ քոյինանիւթ զանգուածոյ նշխարաւդ կենաց լուսոյ. (Նար. ՟Ժ՟Գ։)