s.

all the twenty.

adj.

ՔՍԱՆԵՔԵԱՆ ՔՍԱՆԵՔԻՆ. Քսանն առ հասարակ եւ մի ըստ միոջէ. քսաննալ (յն. լտ. քսան ասի լոկ)

Քառասուն խարիսխս արծաթիս արասցես քսանեցունց սեանց։ Սեանց քսանցունց։ Քսանեքին ծառայք նորա ընդ նմա. (Ել. ՟Ի՟Զ. 19։ ՟Լ՟Զ. 22։ ՟Գ. Թագ. ՟Ժ՟Թ. 17։)

Ընդ քսանեսին եղընգունս ձեռանցն եւ ոտիցն սրեալ եղնգունս վարել. (Ճ. ՟Բ.։)