s.

Christ, the Anointed, Jesus Christ, Messiah, the Saviour of the world.

s.

Բառ յն. խրիսդօ՛ս. χριστός christus. այսինքն Օծեալ. եբր. մեսիահ. որպիսի են ընդհանրապէս թագաւորք, քահանայք, եւ մարգարէք. ըստ այսմ միշտ Օծեալ թարգմանի ի մեզ ի Հին կտ. միայն պահեալ է բառս Քրիստոս ի գիրս Ողբ. ՟Դ. 20։ Այլ յետ գալստեան փրկչին սեպհականեալ է նմին Յիսուսի. Զի է գլուխ ամենայն օծելոց. եւ մարդկութիւն նորա օծեալ է աստուածութեամբ իւրով ի ձեռն անձնաւորական միաւորութեան, որ եւ զմեզ օծանէ շնորհօք իւրովք։

Գիրք ծննդեան Յիսուսի Քրիստոսի։ Խօսեցեալ զմարիամ կոյ, յորմէ ծնաւն Յիսուս, որ անուանեցաւ Քրիստոս։ Դու ես Քրիստոս որդի աստուծոյ կենդանւոյ.եւ այլն։

Կոչի Քրիստոս, այսինքն օծեալ։ Քրիստոսն անուն օծեալ կոչի, այսինքն աստուած եւ մարդ. զի քրիստոս ոչ սոսկ մարդկութեան է անուն, եւ ոչ լոկ աստուածութեան. (Խոսր.։ Տե՛ս եւ Պրպմ.։ Սարգ. եւ այլն։)

Գրիգոր աստուածաբան ասէ, թէ քրիստոսս գիտեմ զկեցեալսն ըստ քրիստոսի. (Նար. երգ.։)

Երկակ քրիստոսից խոստովանել (նեստորի է. (Սարկ. քհ.։)

Երկուց քրիստոսաց ժողովումն առնէ անօրէնն (նեստոր). (Պրպմ. ՟Լ՟Ե։)

ՍՈՒՏ ՔՐԻՍՏՈՍՔ. cf. ՆԵՌՆ, cf. ԴԵՐԱՔՐԻՍՏՈՍ, եւ cf. ՍՈՒՏ։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անտիքրիստոս

Դերաքրիստոս, ի

Հակառակքրիստոս

Սուտքրիստոսք

Քրիստոսաբար

Քրիստոսաբեր

Քրիստոսագործ

Քրիստոսագունդ

Քրիստոսադաւան, ի, ից

Քրիստոսադիր

Քրիստոսադրոշմ

Քրիստոսազարդ

Քրիստոսազգեաց, եցի, եցից

Քրիստոսազգեստ, ի, ից

Քրիստոսազգեստեմ, եցի

Քրիստոսազօր

Քրիստոսածանօթ

Քրիստոսածին

Քրիստոսական

Քրիստոսակարգ

Voir tout