adj.

abounding in saffron or in crocus.

adj.

Յաւէտ առաւելեալ քրքմով. բերօղ զքրքում առատ։

Ճենաց աշխարհն՝ գեղեցիկ բուսովք զարդարեալ՝ քրքմաւէտ. (Խոր. ՟Բ. 78։)