s.

cf. Օգնութիւն;
alliance, league cooperation, collaboration.

s.

βοήθεια, βοήθημα auxilium, juvamen, adjumentum, adjutorium, opitulatio. Օգնական լինելն. օգն օգնութիւն. ձեռնտուութիւն. եարտըմ, իմտատ, եարլըգ.

Այլուստ լինի օգնականութիւն եւ փրկութիւն հրէից։ Մի՛ հեռի առներ զօգնականութիւն քո յինէն։ Օգնականութեամբ լցեալ բարձրելոյն։ Յուսացեալ յօգնականութիւն տեառն։ Զօրէնս յօգնականութիւն ետ։ Հազիւ կարացաք ըմբռնել զմակոյկն, զոր առեալ՝ յօգնականութիւն կապէին ընդ նաւն. եւ այլն։ Զմիմեանս օգտեցուցանել աննախանձ օգնականութեամբ. (Յճխ. ՟Ժ՟Է։)

Առաքեցի քեզ զօր յօգնականութիւն. (Խոր. ՟Գ. 5։)

Վարձականութիւնս օգնականութեան ինքեան լեալ. (Եւս. քր. ՟Ա։)

Եթէ լոկ առանձին քննիցին (կիրք), կարիք կոչին. իսկ չափով եւ ըստ ժամանակի՝ օգնականութիւն օգնականութիւն են բնութեանս. (Յհ. իմ. երեւ.։)

Զոր օրինակ ի բժշկացն օգնականութիւնս բազում բանջարս առնուն՞ եւ մի դեղ կազմեն. (Ոսկ. եբր. ՟Թ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif օգնականութիւն օգնականութիւնք
accusatif օգնականութիւն օգնականութիւնս
génitif օգնականութեան օգնականութեանց
locatif օգնականութեան օգնականութիւնս
datif օգնականութեան օգնականութեանց
ablatif օգնականութենէ օգնականութեանց
instrumental օգնականութեամբ օգնականութեամբք