s.

shoe-maker.

adj. s.

Որ գործէ զօդս ոտից. խաղախորդ. կօշկակար. կտրուակ.

Արհամարհեալ (էք հրէայքդ) ի մէջ ազգաց, գործել զանարգանաց արուեստս ... լինել նարօտաներկս եւ օդագործս, եւ որ այլ այսպիսիս. (Պիտառ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Վառօդագործ, աց

Voir tout