adj.

flying in the air, very swift, like the wind.

adj.

Թռչօղ կամ թռչողական ընդ օդս. օդագնաց.

Օդաթռիչ է հաւն. (Մեկն. ղեւտ.։)

Պօղոս ամպ եցոյց զայս օդաթռիչ եւ վերամբարձեալ յաստուածն՝ կառս. (Նար. յովէդ.։ Ագաթ.։)

Օդաթռիչ արագութեամբ վերանալ ընդառաջ քրիստոսի. (Անան. եկեղ։)

Թռչունք օդաթռիչ ընթացիւք վերագոյն գտանին որսորդական հնարից. (Ոսկիփոր.։)