s.

Վարումն կամ սլացումն ընդ օդս. կամ ընդ եթերս վերինս.

Աստեղատունքն ի շաւիղս օդաւարութեան ոչ զմիմեամբք ելանեն. (Տօնակ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif օդավարութիւն օդավարութիւնք
accusatif օդավարութիւն օդավարութիւնս
génitif օդավարութեան օդավարութեանց
locatif օդավարութեան օդավարութիւնս
datif օդավարութեան օդավարութեանց
ablatif օդավարութենէ օդավարութեանց
instrumental օդավարութեամբ օդավարութեամբք