s.

the thirty eighth letter of the alphabet, and the thirtieth of the consonants;
It was taken at the time of the Crusaders from the Greek, in order to facilitate the writing of foreign words. The ancients used in its stead the letter փ;
φνσιϰος as փիւսկեան;
It is consequently pertinent only to modern Armenian, and if found in some early writers, the words are of foreign derivation.

Նոր այս նշանագիր՝ ձայնեալ ըստ այլ լեզուաց ֆէ, ֆի, էֆֆէ, չիք ի մեր բարբառ. այլ փոխանակ նորին վարիմք զտառդ փ, երբեմն եւ վ, ւ. որպէս եւ լատինք, թէպէտեւ ունին F, բայց զյունական բառս գրեալս տառիւն Φ , վերածեն ի փհ, ph հնչելով ֆ։ Իսկ եբրայեցիք եւ այլ արեւելայք՝ է՛ զի տարաբերեն ֆ, եւ է՛ զի փ։ Ի մեզ յետ ՟Ժ՟Ա. կամ ՟Ժ՟Բ. դարու ի լատինացւոց առին կիլիկեցիք՝ զայլոց բառս դրոշմել ֆ նշանագրով. զոր օրինակ.

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Աֆիոն

Մոնֆոքոն, նիւ

Մուստաֆայ, յիւ

Նունուֆար

Պռոտոֆրօնդէս

Ֆարանգ

Ֆարտ

Ֆենելոն, նիւ

Ֆեռտինանտօ, օյիւ

Ֆետերիկոս, սիւ

Ֆիզիգա

Ֆիզիքա

Ֆիզիքական

Ֆիլիպ

Ֆիորին, աց

Ֆլէշիէռ, ռայ

Ֆոհի, հեայ

Ֆռանգ

Ֆռեր

Ֆրանցէս

Voir tout