vn.

être rempli de tendresse pour, choyer, dorloter.

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ամ, ացի

Voix Active

Indicatif
Présent
ես գուրգուրամ
դու գուրգուրաս
նա գուրգուրայ
մեք գուրգուրամք
դուք գուրգուրայք
նոքա գուրգուրան
Imparfait
ես գուրգուրայի
դու գուրգուրայիր
նա գուրգուրայր
մեք գուրգուրայաք
դուք գուրգուրայիք
նոքա գուրգուրային
Aoriste
ես գուրգուրացի
դու գուրգուրացեր
նա գուրգուրաց
մեք գուրգուրացաք
դուք գուրգուրացէք
նոքա գուրգուրացին
Subjonctif
Présent
ես գուրգուրայցեմ
դու գուրգուրայցես
նա գուրգուրայցէ
մեք գուրգուրայցեմք
դուք գուրգուրայցէք
նոքա գուրգուրայցեն
Aoriste
ես գուրգուրացից
դու գուրգուրասցես
նա գուրգուրասցէ
մեք գուրգուրասցուք
դուք գուրգուրասջիք
նոքա գուրգուրասցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ գուրգուրար
դուք մի՛ գուրգուրայք
Impératif
դու գուրգուրա՛
դուք գուրգուրացէ՛ք
Exhortatif (thème du passé)
դու գուրգուրասջի՛ր
դուք գուրգուրասջի՛ք