vn.

cf. Մօտիմ.

չ.

Մերձենալ. մօտիլ.

Զաստուծոյ առնուն զգեղեցկութիւն, որք ի նա հային, եւ ի նա մօտենան. (Նար. երգ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ենամ, եցայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես մօտենամ
դու մօտենաս
նա մօտենայ
մեք մօտենամք
դուք մօտենայք
նոքա մօտենան
Imparfait
ես մօտենայի
դու մօտենայիր
նա մօտենայր
մեք մօտենայաք
դուք մօտենայիք
նոքա մօտենային
Aoriste
ես մօտեցայ
դու մօտեցար
նա մօտեցաւ
մեք մօտեցաք
դուք մօտեցայք
նոքա մօտեցան
Subjonctif
Présent
ես մօտենայցեմ
դու մօտենայցես
նա մօտենայցէ
մեք մօտենայցեմք
դուք մօտենայցէք
նոքա մօտենայցեն
Aoriste
ես մօտեցայց
դու մօտեսցիս
նա մօտեսցի
մեք մօտեսցուք
դուք մօտեսջիք
նոքա մօտեսցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ մօտենար
դուք մի՛ մօտենայք
Impératif
դու մօտեցի՛ր
դուք մօտեցարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու մօտեսջի՛ր
դուք մօտեսջի՛ք