s.

tinder.

s.

Լուցկիք. նիւթ վառելի՝ ի կտաւէ կամ ի սնկոյ.

բուտ, գաւ.

Կայծ ոստս հրահանաց աբեթի վառել։ (Իսկ ըստ յն. ա՛բդօ՝ է լուցանել, վառել։) (Նար. խրատ.)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Եղիսաբեթ, թիւ

Յաբեթական

Յաբեթեան

Voir tout