s.

agapae, love-feasts.

s.

Բառ յն. ἁγάπη, ἁγάπαι agapae, charitas Սէր, սիրելութիւն, որպէս Հացկերոյթք.

կերակուր արարեալ ի սիրոյ եւ միաբան սիրով՝ մանաւանդ ի պէտս ողորմութեան աղքատաց, եւ յօժանդակութիւն հոգւոց ննջեցելոց։ (Կանոնք.։)

Զաղն օրհնութեան յագապացն զենմունս խառնել. (Յհ. իմ. ատ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Երագապէս

Սարկաւագապետ, աց

Voir tout