s.

stool;
foot-stool.

s.

Աթոռ փոքրիկ. նստարան եւ նեցուկ սայլի, եւ սանի կամ պուտան.

Կանչիւն առնէր աթոռակին. (Նար. տաղ սայլի.։)

Պարառեալ զիւրն աթոռակ եւ զտեսիլ շրթանն՝ ցուցանէր զտարազ սանի. (Մագ. ՟Հ՟Է։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Աթոռակալ, աց

Աթոռակալութիւն, ութեան

Աթոռակից

Աթոռակցութիւն, ութեան

Voir tout