adj. adv.

cheap, cheaply;
— գնել, to buy cheaply.

adj.

յաժան. մ. առաւել ռմկ. այս ինքն Դիւրագին. դիւրագնի. ուճուզ.

Զմանկունս եբրայեցիս գնէին յաժան. (Լմբ. յովէլ.։)

s.

ԱԺԱՆՔ cf. ԱՐԺԱՆՔ, որպէս կնիք. յն. χάραγμα

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անբաժան

Անբաժանաբար

Անբաժանելի, լւոյ

Անբաժանութիւն, ութեան

Բազմաժանի

Բաժանաբար, աց

Բաժանակալ

Բաժանական

Բաժանականութիւն, ութեան

Բաժանակից

Բաժանարար, աց

Բաժանելի, լեաց

Բաժանեմ, եցի

Բաժանորդ, աց

Բաժանորդութիւն, ութեան

Բաժանումն, ման

Գիշերաժան

Դաժան, աց

Դաժանաբարոյ, ից

Դաժանաբոյս

Voir tout