s.

axle;
millstone;
pulley;
phantom.

s.

Պիտակ եզականն բառիս Ալիք. տալղա.

Յեզերս՝ սպիտակացեալ ալի ցուցանել։ Զծովու զահադին ալի։ Ես եզէց ալի;
եւ հեղձուցանեմ զնա։ Վերանայր ալի առ ալի։ Գնաց լուանալ ի ծովն, եւ հարեալ ալոյն՝ առ զսկին ի ձեռանէ ծառային.
(Պիտ։ Մագ. Ե։ Եփր. յհ. մկր։ Ճ. Ա։ Վրք հց։)

Իբրու թէ ալի ինչ ի ներքոյ եզերացն բեկեալ տարածեցաւ. (Բրս. բարկ։)

Եւ իբր ալիք մօրուաց. ագ սագալ.

Ալի ծովու, եւ ալի մարդոյ. (Երզն. քեր.)

Զերիտասարդսն իբրեւ յալւոյ ծերս զգաստագոյնս ցուցցուք. (Ոսկ. մ. բ. 24։)

cf. Ալ, cf. Աղ, cf. Աղի.

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ալիասաստ

Ալիւր, ալեր, ալերբ

Ալիք, ալեաց

Ախորժալից

Ախտալից

Ակնկալիք, լեաց

Աղետալի

Աղերսալի

Աղերսալից

Աղէտալի

Աղմկալից

Ամբառնալիք, ալեաց

Ամբոխալից

Ամօթալի

Ամօթալից

Ամօթալիք

Այպանալից

Անալի

Անդառնալի, լւոյ, լեաց

Անդժուարնալի

Voir tout