s.

cf. Ալի.

s.

կամ ԱԼԻ. Սեռն. լիսեռն. առանցք անուոյ, աղօրեաց. կամ ճախարակ։ (Իսկ յն. ἅλη է թափառումնս որպէս եւ ἁλέω աղալ)

Ալի հոլովելով՝ ոչ փոխէ զտեղին. ինքն յինքեան շրջելով՝ ոչ մատչի ի բաց. նոյն օրինակ եւ երկին պատի յինքեան՝ ոչ տեղափոխութեամբ. (Փիլ. ել. ՟Բ. 55։)

cf. ԱԼԻ, cf. ԱԼՔ.

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Աթոռակալ, աց

Աթոռակալութիւն, ութեան

Ալապասար

Ալաւունք

Ալաւսունք

Ալբերտ, տի

Ալեզարդ

Ալեսաստ

Ալերախառն

Ալերավաճառ

Ալեւոյթ, ութի

Ալեւոր, աց

Ալեւորիմ, եցայ

Ալեւորութիւն, ութեան

Ալեքսիանոս

Ալէլուիա

Ալէխառն

Ալէծուփ, Ալէկոծ

Ալէկոծեմ, եցի

Ալէկոծիմ, եցայ

Voir tout