vn.

to become coal.

չ.

Յածուխ կամ յաճիւն դառնալ. քէօմիւր՝ քիւլ քեսիլմէք.

Մինչ ածխանալ (կամ ածղանալ) տեսանել զքաղաքն ակնունէր, պսակակիր տեսանէր. (Փիլ. յովն.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես ածխանամ
դու ածխանաս
նա ածխանայ
մեք ածխանամք
դուք ածխանայք
նոքա ածխանան
Imparfait
ես ածխանայի
դու ածխանայիր
նա ածխանայր
մեք ածխանայաք
դուք ածխանայիք
նոքա ածխանային
Aoriste
ես ածխացայ
դու ածխացար
նա ածխացաւ
մեք ածխացաք
դուք ածխացայք
նոքա ածխացան
Subjonctif
Présent
ես ածխանայցեմ
դու ածխանայցես
նա ածխանայցէ
մեք ածխանայցեմք
դուք ածխանայցէք
նոքա ածխանայցեն
Aoriste
ես ածխացայց
դու ածխասցիս
նա ածխասցի
մեք ածխասցուք
դուք ածխասջիք
նոքա ածխասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ածխանար
դուք մի՛ ածխանայք
Impératif
դու ածխացի՛ր
դուք ածխացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու ածխասջի՛ր
դուք ածխասջի՛ք