va.

to look at, to see, to cast eyes upon.

ն.

ԱԿԱՆԵԼ որ եւ ՅԱԿԱՆԵԼ. Դիտել. տեսնել, աչել. կէօզէթմէք, կէօրմէք.

Անգեղց ի հեռաստանէ զգիշոյ ականելոյ. (այս ինքն տեսելոյ). (Եզնիկ.։) cf. ԱԿԱՆՈՂ.

Կամ ակնարկել. ցցընել.

Որ ականէ զքահանայն Յեսու. (Վրդն. սղ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ապականեմ, եցի

Առականեմ, եցի

Ասպնջականեմ, եցի

Գործականեմ, եցի

Գրաւականեմ, եցի

Զականեմ, եցի

Կականեմ, եցի

Մականեմ, եցի

Յականեմ, եցի

Սեպհականեմ, եցի

Տեսականեմ, եցի

Ցականեմ

Օգնականեմ, եցի

Voir tout