va.

to terrify, to affright.

ն.

Ահ արկանել. զարհուրեցուցանել.

Եղելովքն ահարկեալ զնոսա. (Ագաթ.։)

Ոչինչ պիտոյացան զգեստուց ահարկողաց. (Յհ. կթ.։)

Դեւք զարհուրին՝ ահարկեալ ի սմին զօրութենէ. (Շ. բարձր.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ապահարկեմ, եցի

Պահարկեմ, եցի

Սպասահարկեմ, եցի

Voir tout