s.

the action of tanning;
յաղաղգնել, to tan.

s.

Աղիւ յաղելն. սէփ. ուստի՝ ՅԱՂԱՂ ԴՆԵԼ՝ է աղաղել, այս ինքն աղել զմորթ յարդիւ կամ թեփով առ ի կակղել. սեփլէմէք.

Հանիցեն զմորթն, եւ յայլ աման յաղաղ դիցեն. (Կանոն.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ագաղաղ

Աղաղակ, ի, աւ

Աղաղակեմ, եցի

Աղաղոց

Անխաղաղասէր

Աքաղաղ, ի, աց, ոյ, ոց

Բազմախաղաղ

Բազմաղաղակ

Թակաղաղ, աց

Խաղաղ

Խաղաղածաւալ

Խաղաղական

Խաղաղակեաց

Խաղաղակոյտ

Խաղաղամբոխ

Խաղաղանամ, ացայ

Խաղաղապահ, ից

Խաղաղասէր

Խաղաղասիգ

Խաղաղասիրութիւն, ութեան

Voir tout