s.

ἁλησμός, contritio Աղալն եւ աղացեալ լինելն. լեսումն. փշրումն.

Գազանք, եւ ցրումն ոսկերաց, եւ հատումն անդամոց, եւ աղացումն ամենայն մարմնոյ. (Ածազգ. ՟Է։)

Որպէս զցորեան արկանել յաղացումն. (Լմբ. սղ.։)

Քան յամենայն բուրումն անուշից, եւ քան ի խառնեալն արբեմն աղացմամբ. (Նար. ՟Ժ՟Ա։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif աղացումն աղացմունք
accusatif աղացումն աղացմունս
génitif աղացման աղացմանց
locatif աղացման աղացմունս
datif աղացման աղացմանց
ablatif աղացմանէ աղացմանց
instrumental աղացմամբ աղացմամբք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Խաղացումն, ման

Voir tout