va.

cf. Յաղեմ.

cf. ՅԱՂԵԼ. դուզլամագ.

Ի ձեզ աղի ամենայն անհամութիւն աշխարհիս։ Եւ ոչ աղեալն ընդ անհամին. (Եղիշ. յես.։ Մծբ. ՟Ժ՟Թ։)

Հողմով հիւսիսոյ փչելով ի գէջ ամպ, եւ աղեալ՝ առնէ կարկուտ. ընթերցի՛ր կամ իմա՛, պաղեալ, եւ պնդեալ իբրեւ զաղ։ (Վրդն. սղ. ՟Ճ՟Խ՟Ը.)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Աղաւաղեմ, եցի

Աւաղեմ, եցի

Բաղբաղեմ, եցի

Բաղեմ, եցի

Բաջաղեմ, եցի

Դրդուաղեմ

Զբաղեմ, եցի

Զօշաքաղեմ, եցի

Թաթաղեմ, եցի

Թաղեմ, եցի

Խաղաղեմ, եցի

Ձաղեմ, եցի

Ճապաղեմ, եցի

Ճռաքաղեմ, եցի

Մակաղեմ, եցի

Մաղեմ, եցի

Մատաղեմ, եցի

Մրգաքաղեմ, եցի

Յաղեմ, եցի

Յաչաղեմ, եցի

Voir tout