va.

to talk extravagantly, to chatter, to prattle, to be tedious in conversation.

ն. լ.

Աղճատանս բարբառել. աղճատիլ.

Զմիաւորութիւնն ասէին, թէպէտեւ ըստ շնորհի եւ ըստ արժանաւորութեան աղճատաբանէին. (Սարկ. հանգ.։)