adj.

cf. Աճեցական.

cf. ԱՃԱԿԱՆ.

Աճելականք եւս՝ բոյսք եւ տունկք եւ սերմանք. (Խոսրով.։)

Բաժանի ի ծննդական, ի սննդական, յաճելական։ Աճելական ծանուցանելով զբնութիւնս. (Խոսրովիկ.։)