s.

cf. Աճումն.

cf. ԱՃՈՒՄՆ. αὕξησις accretio, augmentum

Է ներհական աճելութեան՝ նուազութիւն. (Արիստ. շարժ.։)

Ի զարգացումն աճելութեան հասեալ։ Աճելութիւն ծննդոց երկրի. (Յհ. կթ.։)

Եւ ոչ ըստ անդադար խառնիցն զբազմութեանն առնու աճելութիւն. (Պիտ.։)

Առանձնականք ի ծննդոց աճելութենէ։ Անպակաս աճելութիւն լրման թերութեան։ Զպակասն աճելութեան յարմարական դրութեանդ աղերսեմ շնորհել. (Նար. ՟Զ. եւ Նար. կուս. եւ Նար. յիշ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif աճելութիւն աճելութիւնք
accusatif աճելութիւն աճելութիւնս
génitif աճելութեան աճելութեանց
locatif աճելութեան աճելութիւնս
datif աճելութեան աճելութեանց
ablatif աճելութենէ աճելութեանց
instrumental աճելութեամբ աճելութեամբք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անաճելութիւն, ութեան

Voir tout