s.

time;
time or measure in music;
cf. Ժամանակ.

cf. ԺԱՄԱՆԱԿ. χρόνος tempus. զէման.

Զաւուրս եւ զգիշերս, զամիսս եւ զտարիս, եւ միանգամայն առհասարակ ամանակ՝ ո՞ արդեօք եցոյց։ Ասացեալքն ըստ մասանցն ամանակի բաղադրութիւնք։ Բայց ժամանակ ոչ է ամանակի (այս ինքն միջոցի տեւողութեան) լոկ անուն, (այլ՝) հանդերձ վճարելոյ. զի ամանակ է վճարելոյ ուղղութեան ժամանակ. (Փիլ.։)

Ի բազում ամանակի։ Ամանակաց թիւ։ Երկարագոյն ամանակօք. (Պիտ.։)

Անցելոցն առաջի դնէր ամանակաց. (Յհ. իմ. ատ.։)

Ի հարուստ աւուրս, եւ յերկայն ամանակս. (Նար. խչ.։)

Ըստ քերականաց.

Բայ է ընդունական ամանակաց։ Ամանակք երեք. ներկայ, անցեալ, եւ ապառնի։ Ամանակի են յայտնիչք (մակբայքս), այժմ, յայնժամ։ Ամանակն (յառոգանութեան) երկու. երկար, սուղ. (Թր. քեր.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անամանակ

Անժամանակ

Անժամանակաբար

Անժամանակական

Անժամանակապէս

Անժամանակաւոր

Անժամանակեալ

Անժամանակեայ

Անժամանակեան

Առժամանակեայ

Առժամանակ մի

Բազմաժամանակ

Բազմաժամանակեայ

Բազմաժամանակեան

Եռամանակ

Երկամանակ

Երկայնժամանակեայ

Երկայնժամանակեան

Զուգամանակ

Զուգամանակութիւն, ութեան

Voir tout