cf. ԱՄԱՐԱՆՈՑ.

Ի խաղալն իւր ի կողմանս հիւսիսոյ ի քաղաքն ամարաստանի. (Խոր. ՟Ա. 16։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ամարաստան ամարաստանք
accusatif ամարաստան ամարաստանս
génitif ամարաստանի ամարաստանաց
locatif ամարաստանի ամարաստանս
datif ամարաստանի ամարաստանաց
ablatif ամարաստանէ ամարաստանաց
instrumental ամարաստանաւ ամարաստանաւք